Pedagogisch project

Het nieuwe leerplan ZILL (Zin in leven, zin in leren) van het vrij onderwijs vormt de leidraad en het minimumprogramma dat we nastreven. Onderwijs wordt verschaft volgens de nieuwste methodologische en didactische principes, met hedendaagse leermiddelen.

Het uitgangspunt is de leefwereld van het kind dat de voedingsbodem is van alle activiteiten in de kleuterschool en van alle lessen in de lagere school.

Een goede opvoeding van de kinderen is onverbrekelijk verbonden met degelijk onderwijs. Een aantal waarden zullen van bij de jongste kleutergroep tot het zesde leerjaar consequent nagestreefd worden bij de kinderen: orde en discipline, beleefdheid, samenwerking en vriendschappelijke omgang, een gemoedelijke sfeer.

We zijn een katholieke school maar staan open voor andere geloofsovertuigingen en principes van verdraagzaamheid zijn belangrijke waarden die we willen toepassen op onze school.

Wij zijn een Nederlandstalige school met een groot aantal anderstaligen. Dit houdt in dat wij een open visie hebben naar meertaligheid. In samenwerking met de pedagogische begeleidingsdienst van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel werken wij een sterk onderbouwd taalbeleid uit.

De totale persoonlijkheidsontwikkeling wordt bij elk kind maximaal en evenwichtig nagestreefd. Bijzondere aandacht zal gaan naar vaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen. Daarnaast worden andere aspecten van de algemene ontwikkeling belicht, en ontwikkelen we een ruime belangstelling voor de dichtbije en verafgelegen wereld van het kind. Zowel in het kleuter- als in het lager onderwijs zullen hiervoor binnen het leerkrachtenteam continu ontwikkelings- en leerlijnen worden uitgestippeld.

Wij willen een school zijn waar we werken aan een brede zorg voor het unieke van elk kind. Gerichte observaties in het kleuter en lager onderwijs zullen de nodige aandacht krijgen. Via differentiatie zullen we tegemoet komen aan de capaciteiten van elk kind en door verrijking van de hoeken en leerstof willen we de beste ontwikkelingskansen waarborgen.